Privacy verklaring Cineklub Rumst

Wij vinden uw privacy belangrijk. Bij KCKR (Koninklijke Cineklub Rumst) gaan we op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden  verzameld. Deze  privacyverklaring  omschrijft  welke persoonsgegevens  wij  van u verwerken,  op welke basis  wij deze  verwerken  en waarom. We informeren u over uw rechten en de beveiligingsmaatregelen die wij nemen, teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

 1. Contactgegevens in geval van vragen

KCKR is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. KCKR verklaart dat zij voor de verwerking  de Belgische privacywetgeving  naleeft.

De contactpersoon van onze vereniging is Fons Van Bulck, hij kan gecontacteerd worden via voorzitter@cineklubrumst.be

 1. Welke persoonsgegevens

KCKR verwerkt uw persoonsgegevens om uw lidmaatschap te kunnen beheren en voor uw deelname aan de activiteiten van de club. Hieronder  vindt u  een overzicht  van de persoonsgegevens  die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer en/of GSM nummer
 • Adresgegevens (briefpost en/of e-mail)
 • Foto’s van onze club-activiteiten, om te gebruiken op onze web-site en/of ons maandblad.  Dit enkel na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

KCKR verzamelt geen gevoelige gegevens die een hoger beschermingsniveau vereisen.
Voor leden jonger dan 16 jaar vragen wij de ouders de toestemming  om de gegevens van hun kind in ons bestand te mogen opnemen.
Via de in paragraaf 1) genoemde contactpersoon kan u altijd vragen om hun persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen.

 1. Grondslag en doel van de verwerking

KCKR verwerkt persoonsgegevens voor verschillende  doelen op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Wij houden  een adreslijst bij. Die wordt gebruikt om de leden van onze vereniging te informeren  over de clubactiviteiten, de inning en het beheer van clubgelden,  de goede werking  van onze vereniging en de deelname van onze leden aan (club-) wedstrijden.
 • Het versturen van ons maandblad naar het opgegeven adres of email adres behoort tot de diensten die u als lid kan verwachten van onze club.
 1. Bewaartermijn

KCKR bewaart uw persoonsgegevens  niet langer dan strikt nodig  is om de doelen te realiseren waarvoor  uw gegevens worden  verzameld. De gegevens zullen dan ook verwijderd worden bij het einde van uw lidmaatschap of op specifieke vraag van de betrokkene, indien dit de verplichtingen van onze club naar u toe niet in de weg staat, of indien er geen andere wettelijke  verplichtingen  zijn om deze gegevens langer te bewaren.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

KCKR verstrekt uw gegevens uitsluitend  en alleen aan derden  als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd,  of op een andere manier  commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden. Indien de club toch overweegt bepaalde gegevens te delen met derden zal hiervan  steeds op voorhand toestemming gezocht worden, tenzij anders bepaald door de wet.

 1. Rechten van de gebruiker

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vragen om deze te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming  voor de gegevensverwerking  in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KCKR.
U heeft eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens  die in ons computerbestand staan, naar u of een andere door u genoemde organisatie,  door te sturen. Voor dat alles kan u zich richten tot de contactpersoon  vermeld  in  paragraaf  1.  Om  er  zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage  door u is gedaan,  zal de club de nodige stappen ondernemen om u te identificeren alvorens over te gaan tot de uitoefening van deze rechten. We reageren zo snel mogelijk,  uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

KCKR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie  voor de bescherming  van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

KCKR neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt  passende technische   en  organisatorische  maatregelen   om  misbruik, verlies, onbevoegde  toegang,  ongewenste  openbaarmaking   en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen  hebt van misbruik, kunt u contact opnemen met ons via de contactpersoon vermeld in paragraaf 1.

 1. Gebruik van onze web-site

Onze  website  verwerkt  geen persoonsgegevens van de bezoekers noch van de leden van de club. Met uitzondering van de contactgegevens van het bestuur. Wel bevat onze clubwebsite foto’s van onze leden. We willen er op wijzen  dat het de verantwoordelijkheid  is van de fotograaf om de nodige toestemmingen te verzamelen van de geportretteerden en in orde te zijn met het auteursrecht op de beelden. De club kan hier vooralsnog geen verantwoordelijkheid  in nemen of ten laste worden  gelegd. Niet door de auteur noch door de geportretteerden. Als club kunnen  we hier enkel in vertrouwen handelen en rekenen we dus op de fotograaf om ons enkel beelden toe te sturen die de nodige goedkeuringen bevatten, of niet onderhevig zijn aan het portretrecht (zoals natuur-  landschap-, en andere fotografie)

 
error: Inhoud is beveiligd!